Tiki Tuesday

Starday Tavern, 6517 SE Foster Rd, Portland, OR 97206

Area band gathers for Tiki night